Photo - 163 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 134 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 133 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 132 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
I'm watching you ! | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
You don't say .... | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
What you looking at? | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Healing hands | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Cool kid on a boat | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 124 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 123 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 122 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 121 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 120 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 119 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 118 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 116 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 114 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 113 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 112 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 111 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 110 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 109 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 108 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Is that smile for me ? | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Is that clear enough for you? | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 89 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 82 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 81 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 71 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 70 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 49 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 48 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 38 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 37 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 36 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 35 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 34 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 33 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 31 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 30 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 22 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.